Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

«Ψαλίδι» σε μισθούς και συντάξεις από την εφορία


Λιγότερα χρήματα στην τσέπη χιλιάδων φορολογούμενων φέρνει στις αρχές του έτους η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε διευκρινίσεις για την διαδικασία παρακράτησης από τον μισθό και τις συντάξεις των εργαζόμενων της ετήσιας εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου εισοδήματος, ενώ από την 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει η νέα φορολογική κλίμακα με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα ο φόρος που θα πρέπει να παρακρατηθεί από μισθούς, συντάξεις και ημερομίσθια από την 1η Ιανουαρίου του 2012 θα γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω φορολογική κλίμακα. 
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000
0
 0
 5.000
 0
7.000
10
700
 12.000
 700
4.000
18
720
 16.000
 1.420
10.000
25
2.500
 26.000
 3.920
14.000
35
4.900
 40.000
 8.820
20.000
38
7.600
 60.000
 16.420
40.000
40
16.000
 100.000
 32.420
Άνω των 100.000
45

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

• Κατά 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο
• Κατά 4.000 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα
• Κατά 7.000 ευρώ εάν έχει τρία τέκνα
• Το ποσό των 7.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.

Ειδικά για τα πρόσωπα αυτά, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του στις εξής περιπτώσεις:

• Στα εισοδήματα της του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).

• Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

• Στα εισοδήματα της περ.γ' της Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.). άρθρου 29 3986/2011 παρ.1 του άρθρου 14 παρ.4 του άρθρου 45

• Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

• Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο του ΚΦΕ.

• Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.

• Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ' (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1ο
Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου ( για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 επί 1.650=19.800 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.370 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.370 επί 1,5%=35,55 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.370-35,55=2.334,45/12=194,54 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του : 194,54 επί (450/1.650)=53,06 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του: 194,54 επί (190/1.650)=22,40 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 194,54 επί (190/1.650)=22,40 ευρώ δώρου Χριστουγέννων δώρου Πάσχα

Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 :3.147,08/28=112,39 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.147,08/28=112,39 ευρώ

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 επί 1.650=23.100 (2%) Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12επί 1.650=19.800 (1%) Συνεπώς, 1.650 επί 1 %=16,50 ευρώ

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 επί 1.650=19.800+450=20.250 (2%) Συνεπώς, 450 επί 2%=9 ευρώ :3.147,08/14=224,79 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 επί 1.650=19.800+190=19.990 (1%)

Συνεπώς, 190 επί 1%=1,90 ευρώ

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 επί 1.650=19.800+190=19.990 (1%)

Συνεπώς, 190 επί 1%=1,90 ευρώ

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ. Ε

τήσιο καθαρό εισόδημα: 14 επί 1.650=23.100 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.195 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.195 επί 1,5%=47,92 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.195-47,92=3.147,08/14=224,79 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:3.147,08/14=224,79 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:3.147,08/28=112,39 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.147,08/28=112,39 ευρώ

Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 επί 1.650=23.100 (2%)

Συνεπώς: Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1,650 επί 2%=33 ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1,650 επί 2%=33 ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825 επί 2%=16,50 ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας, 825 επί 2%=16,50 ευρώ

Πηγή : real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας: Η Γνώμη σας για την συνέχεια της σελίδος μας;

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σύνδεση με αξιόπιστες σελίδες.

our visitors are from around the world